لیست بسته ها و قیمت ها

نام بسته فروشگاهی فروشگاهی/تولیدی شرکتی شرکتی/تولیدی بسته نقره ای بسته طلایی
خرید و فروش
نقد و بانک (خزانه)
انبار
حسابداری مالی    
حقوق و دستمزد          
دارایی ثابت (بزودی)          
تولیدی    
مرکز هزینه و پروژه        
دریافت اطلاعات از اکسل        
چاپ چک پیشرفته        
پیامک رسان        
چاپ تولید بارکد (بزودی)        
بانک اطلاعاتی مازاد           1
ایستگاه کاری شبکه (کلاینت)         6 کاربر 50 کاربر
قفل نمایشی        
*پشتیبانی رایگان 6 ماه 6 ماه 6 ماه 6 ماه 12 ماه 12 ماه
قیمت (ریال) 11/000/000 15/000/000 19/000/000 23/000/000 53/000/000 114/000/000

* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل 30% مبلغ روز نرم افزار 

لیست زیر سیستم های مستقل

عنوان زیرسیستم قیمت (ریال)
حسابداری مالی 8/000/000
حقوق و دستمزد 10/000/000
اموال و دارایی ثابت بزودی

* امکان استفاده از زیرسیستم های فوق به صورت مستقل و یا افزودن آن به بسته های فوق وجود دارد. 

لیست قیمت افزونه ها

عنوان افزونه قیمت (ریال)
چند ارزی بزودی
مرکز هزینه و پروژه (تفصیلی سطح 2) 2/500/000
چاپ چک پیشرفته 1/200/000
دریافت اطلاعات از اکسل (Import) 4/000/000
پیامک رسان 3/000/000
صندوق فروش 6/000/000
چاپ و تولید بارکد پیشرفته بزودی

* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد. 

سایر

عنوان قیمت (ریال)
کاربر شبکه 20% مبلغ بسته انتخابی
پایگاه داده اضافه 40% مبلغ بسته انتخابی
قفل نمایشی 3/000/000
تعویض قفل سخت افزاری 500/000
طراحی قالب چاپ اختصاصی 2/000/000

این لیست قیمت تا پایان اسفندماه 1398 معتبر است.