نام نرم افزار نسخه دانلود
فونت های آرمون 1.0 لینک دانلود
(Microsoft SQL Server (64-bit 2014 لینک دانلود
(Microsoft SQL Server (32-bit 2014 لینک دانلود
(Microsoft SQL Server (64-bit 2008 لینک دانلود
(Microsoft SQL Server (32-bit 2008 لینک دانلود
نرم افزار پشتیبانی از راه دور - Any Desk 3.4 لینک دانلود
نرم افزار پشتیبانی از راه دور - UltraViewer 6.1 لینک دانلود